Conform deciziilor repetate ale Curții Europene a Drepturilor Omului „dreptul unui acuzat de a fi efectiv apărat de un avocat reprezintă un element al <<procesului echitabil>>”. Deciziile Curții se fundamentează pe cadrul legal, art. 6 CEDO ,,Dreptul la un proces echitabil”, printre care pct. 3 lit. c) precizează, în mod expres, ,,Orice acuzat are, mai ales, dreptul […] să se apere el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el şi, dacă nu dispune de mijloacele necesare remunerării unui apărător, să poată fi asistat gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiţiei o cer…”. Dacă art. 6 are ca obiectiv să asigure un proces echitabil, printre altele, prin asistență și reprezentare avocațială astfel deci, aflându-ne (deja) în fața unei instanțe de judecată, potrivit jurisprudenței CEDO, acest articol nu ,,manifestă dezinteres” nici față de etapele prealabile procedurii de judecată. (CEDO-Cauza Imbroscia împotriva Eleveției, 24.11.1993)