SELECŢIE ERASMUS+ PENTRUL ANUL UNIVERSITAR 2022 – 2023

(SEMESTRUL I)

Stagii de studii – licență anii I, II și III și doctorat anii I și II

Condiţiile de selecţie care trebuie să fie îndeplinite în mod cumulativ:

 1. student/ă la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, înscris(ă) într-un

program de studii de licenţă (cursuri la zi), program masteral sau doctoral (în funcţie

de destinaţiile disponibile pentru fiecare nivel de studiu), la momentul selecţiei şi pe

durata stagiului, după cum urmează:

– IF, licență, anii 1, 2 sau 3 de studii

– Doctorand al UB (cursuri de zi) la momentul selecției: anul 1 și 2.

 1. Pentru studenții din cursul de licență: integralişti după ultima sesiune de examene

(fără nicio restanţă) şi media şcolară minim 8.00 (din anii academici anteriori,

inclusiv semestrul I al anului academic 2021-2022). Pentru studenții doctoranzi:

obținerea calificativului admis la toate referatele susținute până la momentul

selecției.

 1. promovarea unui test de limbă (engleză, franceză, germană, italiană sau spaniolă),

în funcţie de ţara de destinaţie (a se vedea lista cu stagiile disponibile) și de

programul de studii ales la universitatea-gazdă / să aibă cunoștințe lingvistice într-

o limbă străină.

 1. să nu fi beneficiat de un alt stagiu Erasmus, cu sau fără sprijin financiar, în cadrul

aceluiaşi program de studii (un student care a beneficiat de un stagiu Erasmus pe

durata studiilor de licenţă mai poate beneficia de un grant Erasmus pe durata

studiilor de masterat).

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. carte de identitate
 2. situaţie şcolară la zi (inclusiv notele la examenele din semestrul I al anului

universitar 2021/2022) – copie simplă (documentul va fi solicitat secretarului de an)

 1. diplomă de competenţă lingvistică (a se vedea, în lista cu stagiile disponibile,

nivelul de competenţă lingvistică necesar pentru fiecare destinaţie)

 1. scrisoare de intenţie/de motivaţie, de maximum o pagină, redactată şi semnată, în

limba română şi tradusă de către candidat în limba ţării de destinaţie anunţată

pentru selecţie

 1. Curriculum Vitae în limba de selecţie, obligatoriu în format Europass (în limba

română şi în limba ţării de destinaţie), care să conţină toate activităţile ştiinţifice şi

profesionale, poză, precum şi toate datele de identificare (adresă, numere de

telefon, e-mail)

 1. Plan al programului de studiu – se întocmește în funcție de planul de învățământ

disponibil pe pagina web a universității-gazdă (aflată pe prima poziție a

preferințelor dvs. – a se vedea pct. 7 de mai jos) și trebuie să reflecte interesul

candidatului în parcurgerea materiilor respective

 1. lista (SEMNATĂ), în ordinea descrescătoare a preferinţelor, a 5 (CINCI) universităţi

partenere (dintre cele prevăzute în lista cu stagii disponibile), după caz, de limbă

franceză, engleză, germană, italiană sau spaniolă, precum şi, dacă este cazul,

opţiunea pentru participarea la selecţie pentru un stagiu Erasmus fără finanţare

(„Grant zero”)

 1. Solicitarea de anonimizare a rezultatelor selecției (doar dacă se dorește

anonimizarea) anexată acestui document.

În cazul studenţilor doctoranzi:

 1. adeverinţă din care să rezulte promovarea tuturor referatelor ce trebuiau susţinute

până la data depunerii dosarului, din cadrul programului doctoral (se obține, în

format electronic, de la Secretariatul Facultății).

 1. adeverinţă din care să rezulte domeniul de specializare al cercetării doctorale (se

obține, în format electronic, de la Secretariatul Facultății).

Pe coperta dosarului vă rugăm să menționați limba străină pentru care optați și în

care se va susține interviul.

Dosarele se vor depune în perioada 16-24 mai 2022, la secretarul de an, pentru

fiecare an de studiu. Candidaţii pot depune câte un dosar separat pentru pentru

maximum 2 limbi de destinaţie.

Selecţia va avea loc în ziua de 25 mai 2022, ora 14, la biroul Prodecanului

însărcinat cu Relațiile Internaționale (intrarea în birou se face din holul central al

Facultății de Drept, imediat după ușile de acces, în partea dreaptă) sau on-line, la

solicitarea candidatului.

Rezultatele vor fi afișate după validarea acestora de către Biroul ErasmusPlus din

cadrul Universităţii din Bucureşti.

Eventualele contestații vor fi soluționate după validarea inițială a rezultatelor de

către Biroul ErasmusPlus, prin urmare calendarul privitor la procedura de

contestare va fi afișată ulterior pe pagina web a facultății.

Punctajul total va reprezenta media ponderată o notelor obţinute la următoarele

probe: cunoştinţe lingvistice (20%), situaţia şcolară (10%), evaluarea dosarului

(30%) şi interviu (40%). În cazul existenţei unor medii egale, criteriile de

departajare sunt, în ordine: 1. punctajul obţinut la interviu; 2. punctajul obţinut

pentru cunoştinţele lingvistice; 3. punctajul obţinut pentru situaţia şcolară.

ATENȚIE:

1

Candidații declarați rezervă la această selecție pot deveni titulari de grant Erasmus+ în

cazul în care există fonduri disponibile sau în cazul în care un student declarat titular

renunță la mobilitate pentru respectiva destinație a candidatului declarat rezervă.

2

Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanţare Erasmus), acest lucru

este posibil şi trebuie comunicat neîntârziat Biroului Erasmus Plus.

3

Dacă există candidaţi care doresc să plece pe cont propriu (fără finanţare Erasmus),

aceştia trebuie să participe la selecţie şi trebuie să se supună aceloraşi criterii de selecţie.

4

Domeniul și nivelul de studiu (licență/masterat/doctorat) precizate în acordurile

bilaterale nu pot fi modificate.

Pentru orice informații sau detalii privitoare la procedura de selecție, puteți contacta

responsabilii ErasmusPlus la nivelul Facultății de Drept, utilizând adresele de e-mail:

daniela-anca.deteseanu@drept.unibuc.ro și carmen.achimescu@drept.unibuc.ro.

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE PENTRU CANDIDAŢI

 1. Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională

pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

(ANPCDEFP) pentru anul academic 2022 – 2023 (sem. I), este:

520 €/lună*: Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Finlanda,Franţa, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtensten,Luxemburg, Norvegia, Malta, Olanda, Portugalia,Spania, Danemarca, Suedia

470 €/lună*: Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania,FYRO Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia,Ungaria, Turcia

*luna este calculată la 30 de zile.

 1. Finanțarea ERASMUS se acordă pentru minimum 3 luni de stagiu în format fizic

(minim 90 de zile de la data înregistrării la universitatea-gazdă și până la data de

finalizare a examenelor (conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim

finalul primul semestru al anului academic 2022-2023.

 1. Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara

gazdă). În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în

țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de

recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.

 1. Grantul Erasmus nu este destinat acoperirii tuturor cheltuielilor din străinătate, este

numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice care va fi integral

recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării.

 1. Aranjamentele de cazare în străinătate sunt de datoria bursierului ERASMUS.
 2. După selecţie şi după anunţarea rezultatelor, termenul – limită de primire a dosarelor

la Biroul Erasmus Plus al Universității din București este 30 mai 2022, atât pentru titularii

de burse, cât şi pentru rezerve (pentru ambele semestre).

 1. Dacă există candidaţi care doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare Erasmus –

adică „grant zero”), aceştia trebuie să participe la selecţie şi trebuie să se supună

aceloraşi criterii de selecţie. Ei nu vor fi luaţi în calcul la numărul de titulari maxim alocaţi

facultăţii, însă nu va putea fi depășit numărul posibil de studenți (cu sau fără finanțare

Erasmus) pentru o destinație, astfel cum a fost stabilit în acordurile Universității din

București cu universitățile partenere (a se vedea lista cu stagiile disponibile).

Responsabili ErasmusPlus – Facultatea de Drept,

Lect. univ. dr. Daniela-Anca Deteşeanu și Lect.univ.dr. Carmen-Gina Achimescu